สินค้าในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังกรีซ


ประเทศกรีซก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด เมื่อ พ.ศ.2551 ประเทศกรีซได้ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศกรีซเองและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้พยายามศึกษาวิกฤตการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นว่า เกิดจากสาเหตุอะไร ปัญหาเป็นเช่นไร ส่งผลกระทบต่อประเทศกรีซและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงวิกฤติเศรษฐกิจกรีซครั้งนี้มากยิ่งขึ้น

วิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศของกลุ่มประเทศยุโรปจนมีปริมาณลดลง โดยสินค้าจากประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เคยมียอดการนำเข้าสูงกลับมีปริมาณส่งออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสินค้าบางชนิดที่มียอดการนำเข้าจากไทยไม่ลดลง และยังมีศักยภาพในการผลักดันต่อไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จึงได้เสนอรายชื่อสินค้าไทยที่มีศักยภาพในประเทศกรีซ เซอร์เบีย และมอลตา มีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับกรีซ สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ ปลากระป๋อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของส่วนแบ่งตลาดในกรีซโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา โดยมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18  โดยกรีซนำเข้าปลากระป๋องจำนวนมากในแต่ละปี เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้เอง ซึ่งในการนี้ โดยคำนึงถึงช่องทางการนำเข้าสินค้าปลาทูน่ากระป๋องมายังกรีซส่วนใหญ่ที่ต้องผ่านผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ดังเห็นได้จากการที่มีปลาทูน่ากระป๋องจากไทยวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป  ดังนั้น การผลักดันการขยายตลาดจึงสามารถร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้เป็นหลักโดยเน้นการรับจ้างผลิตให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ควบคู่กับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคกรีซ อาทิ การผลิต  ปลาทูน่ากระป๋องในน้ำมันมะกอกของกรีซ

ผักและผลไม้ปรุงแต่ง เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้แช่อิ่ม ถั่วชนิดต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 12 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดของกรีซ โดยการส่งเสริมการตลาดสินค้าไทยประเภทนี้ในกรีซสามารถดำเนินการในลักษณะของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายชื่อผู้ส่งออกให้กับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายของกรีซ รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าชาวกรีซและผู้ส่งออกไทย

เม็ดพลาสติก กรีซนำเข้าเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตเครื่องใช้พลาสติกต่าง ๆ ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกจากไทย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.8 โดยมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในอัตราร้อยละ 481 เนื่องจากเม็ดพลาสติกจากไทยมีราคาถูกแต่คุณภาพดี อย่างไรก็ดี ไทยยังคงเสียเปรียบด้านราคาต่อคู่แข่งในสหภาพยุโรปที่ไม่ต้องเสียภาษี และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งต่ำกว่า ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้นำเข้ากรีซอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปิดทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตและผู้นำเข้ากรีซให้มากขึ้น

ปัจจุบันแนวโน้มความนิยมสินค้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกฎระเบีบยของสหภาพยุโรปซึ่งบัญญัติขึ้นในช่วงหลังมักเคร่งครัดหรือเพิ่มความได้เปรียบในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการซึ่งให้ความสำคัญต่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นนี้

ปัญหาของตลาดในประเทศกรีช

ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวไกลจนกลายเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่เป็นเศรษฐกิจแบบเปิดนั้น สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น เมื่อแประเทศๆหนึ่งเกิดวิกฤติหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในฐานะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด เราจึงควรศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นที่มีความเกี่ยวข้องต่อระบบเศรษฐกิจเราด้วย

ประเทศกรีซ (Greece) แต่คนของประเทศนี้เขาเรียกคนกรีก (Greak) ทั้งประเทศทั้งคนกำลังระทมแสนสาหัสกับปัญหาเศรษฐกิจพังทลาย กรีซเจอปัญหาหนักกว่าเพื่อนในกลุ่มยูโร เพราะภาวะหนี้สินโดยรวมของประเทศสูงมาก และรายได้ของประเทศก็ไม่พอใช้จ่าย เรียกง่ายๆ ว่าหาไม่พอกิน อย่าว่าแต่ใช้หนี้เลย

คนกรีกตกงานครึ่งประเทศ บ้านเมืองเขาที่สวยงามมาก เหมาะสำหรับไปท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตอยู่สัก 2-3 เดือน (ตลอดก็ไม่ไหวนะ แบบว่าร้อนน่ะ) เงียบเหงาลง เพราะคนแถบยุโรปก็ไม่ค่อยมีตังค์เที่ยว

เรารู้จักกรีซกันแทบทุกคน ในฐานะเป็นเจ้าของอารยธรรมเก่าแก่ เคยรุ่งเรืองมาแต่นมนาน คนกรีกขึ้นชื่อเรื่องการเป็นนักคิด ส่วนชาวโรมันเป็นนักรบ เวลารบกันโรมันจะชนะอยู่เรื่อย แต่โรมันก็หอบเอาวัฒนธรรมของกรีซไปเรียนรู้ กลายเป็นว่ากรีซชนะด้านวัฒนธรรมไป

ประเทศกรีซ เป็นประเทศเกาะ ร้อนและอากาศแห้ง เหมือนเปรูที่เราเคยไปด้วยกันมาแล้ว กลางวันร้อนและแดดจัด กลางคืนก็เย็นจัด และมีลมทะเลตอนกลางคืน กรีซเป็นประเทศของโซคราติส นักปราชญ์คนแรกๆ ของโลก

กรีซเป็นต้นตอของวัฒนธรรมการแบ่งปัน การมีส่วนร่วม การวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันแบบเผชิญหน้ามานาน เขาว่ากันว่ามันเป็นที่มาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบที่ประชาชนมีส่วนมีเสียงในการปกครอง ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในโลก

กรีซเป็นเกาะและพื้นที่เป็นเขา มีพื้นที่ราบน้อยมาก เขาเลยสร้างบ้านเรือนเกาะขึ้นไปตามแนวเขาหินทั้งหลาย ด้วยความที่มันชัน พื้นที่บ้านจึงไม่มากนัก ที่เราเห็นสวยๆ ทั้งในกรีซและทางตอนใต้ของอิตาลี และในอีกหลายเกาะในเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นแบบนี้คือแต่ละบ้านจะมีพื้นที่ภายในไม่มากนัก แต่ก็จะทุกบ้านมีสนามหญ้าตรงกลางบ้านไว้ให้คนในบ้านได้นั่งคุยกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ย่านสาธารณะก็จะมีลักษณะเช่นนี้เขาเรียกพลาซ่า จะเป็นลานกว้างให้คนมานั่งคุยกัน ทักทายกัน ร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มก็มาวางโต๊ะกัน

ภาวะด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยกับกรีซ

ในภาพรวม การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับกรีซดำเนินไปด้วยดี โดยมักผ่านทางผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งบางครั้งพบอุปสรรคในการตรวจพบสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก และมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น ไม่ชำระเงิน  จัดส่งสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกรีซสามารถขยายตัวได้อีกมาก หากนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความสนใจตลาด และศึกษาโอกาส ลู่ทาง และศักยภาพของกันและกันมากกว่าที่ผ่านมา โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาดกรีซ  อาทิ 1) รถบรรทุกเล็ก 2) รถจักรยานยนต์/อุปกรณ์  3) เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มร้อนขึ้นในกรีซ  4) เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะที่ออกแบบสวยงาม/คุณภาพดี เพื่อสร้างความแตกต่างจากเสื้อผ้านำเข้าราคาถูก  5) เครื่องประดับ อัญมณี  6) สินค้าอาหาร/อาหารกระป๋อง (ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ)  และ 7) กลุ่มสินค้าที่เน้นการออกแบบในระดับราคาต่างๆ(เฟอร์นิเจอร์บ้าน/สำนักงาน อุปกรณ์/ของประดับบ้าน ฯลฯ) เป็นต้น นอกจากนี้  การลงทุน และประกอบธุรกิจร่วมระหว่างไทย-กรีซ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ   ควรศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากกรีซมีนักธุรกิจร่ำรวยจำนวนมาก ซึ่งนิยมนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  กอปรกับได้ชื่อว่า มีชั้นเชิงทางธุรกิจสูง และมีทักษะเรื่องการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศเพื่อนบ้านของกรีซ   ดังนั้น หากนักธุรกิจไทยสามารถหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมได้  ก็จะช่วยกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดบอลข่าน ซึ่งไทยยังไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี

ไทยนำเข้าสินค้าจากกรีซ ในช่วงครึ่งปีแรกนี้มีมูลค่า 7.52 ล้านยูโร ซึ่งลดลง 61% สินค้านำเข้าจากกรีซส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ หรือสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อลูมิเนียมแผ่น ยุทธภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคลือบเนื้อไม้ เศษอลูมิเนียมไทยเป็นคู่ค้าที่กรีซนำเข้าเป็นอันดับที่ 41 เมื่อเทียบกับการนำเข้าของกรีซจากทุกประเทศ แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกัน กรีซนำเข้าสินค้าจากไทยมากเป็นอันดับ1 ตามด้วย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์

การค้าไทย  กรีซ ยังมีแนวโน้มหดตัวลงอีก โดยเฉพาะการส่งออกของไทย เนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในกรีซทำให้ต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีกว่ากรีซจะฟื้นตัว อีกทั้ง กรีซเป็นตลาดเล็กที่ผู้ส่งออกของไทยมักไม่ค่อยให้ความสนใจ ในขณะที่ กรีซพยายามขยายการส่งออกมายังไทยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดการขาดดุลการค้ากับไทย สังเกตุได้ว่า มีนักธุรกิจกรีกสนใจจะขยายตลาดส่งออกสินค้าหลายประเภทมายังไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหลักของกรีก เช่น น้ำมันโอลีฟและไวน์ รวมทั้ง ฝ้ายดิบ แร่ธาตุประเภทอลูมิเนียม เหล็ก และทองแดง

เศรษฐกิจประเทศกรีซฟื้น 3ชาติรุมตอมจีบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เรารู้จักกรีซกันแทบทุกคน ในฐานะเป็นเจ้าของอารยธรรมเก่าแก่ เคยรุ่งเรืองมาแต่นมนาน คนกรีกขึ้นชื่อเรื่องการเป็นนักคิด ส่วนชาวโรมันเป็นนักรบ เวลารบกันโรมันจะชนะอยู่เรื่อย แต่โรมันก็หอบเอาวัฒนธรรมของกรีซไปเรียนรู้ กลายเป็นว่ากรีซชนะด้านวัฒนธรรมไป ประเทศกรีซ เป็นประเทศเกาะ ร้อนและอากาศแห้ง เหมือนเปรูที่เราเคยไปด้วยกันมาแล้ว กลางวันร้อนและแดดจัด กลางคืนก็เย็นจัด และมีลมทะเลตอนกลางคืน กรีซเป็นประเทศของโซคราติส นักปราชญ์คนแรกๆ ของโลก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยูโรโซน ประเทศกรีซ โดยกรีซบรรลุเป้าหมายด้านการคลังที่ตั้งไว้ โดยในปี 56 มีงบเกินดุล 1.5 พันล้านยูโร หรือ 0.8% ของจีดีพี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 45 และต่อจากนี้จะได้รับการลดดอกเบี้ย ลดหนี้จากเจ้าหนี้ต่างชาติ เพื่อให้แน่ใจว่า หลังจากโปรแกรมการกู้ยืมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ)ที่จะสิ้นสุดลงในปี 59 กรีซจะสามารถมีอัตราส่วนของหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ 215% และจะต่่ากว่า 110% ในปี 65

ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของกรีซในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หลังจากการออกใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มงวดถึง 4 ปี เนื่องจากกรีซเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมากในแถบยุโรป โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละ 24 ล้านคน จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน 3 ชาติ คือ จีน ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์(ยูเออี) การลงทุนที่ลู่ทางสดใสจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากในช่วงกว่า 4 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศได้หยุดชะงัก แทบจะไม่มีการลงทุนใหม่ และกรีซต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เรือสำราญ เป็นต้น

นอกจากนี้สินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตร์ เสื้อผ้า อาหารสำเร็จรูป มีลู่ทางการส่งออก โดยเฉพาะอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เนื่องจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกรีซส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ร้านอาหารหรือภัตตาคารและหันมานิยมทางเลือกอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำอาหารเองที่บ้านเพิ่มสูงขึ้น อาหารกระป๋องจึงได้รับผลประโยชน์จากพฤติกรรมนี้ เพราะถูกมองว่าราคาน้อยกว่าและเก็บไว้ได้นาน เมื่อเทียบกับอาหารสด ซึ่งบ่อยครั้งราคาสูงกว่าและบางครั้งต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ หากไม่บริโภคทันที ปัจจัยด้านราคาได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภคชาวกรีซแทนที่ปัจจัยด้านความสดใหม่และหรือด้านสุขภาพ

การส่งออกของไทยไปยังกรีซ ในช่วงไตรมาสแรก 57 มีมูลค่าทั้งสิ้น 36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

การค้าทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศกรีซ

การค้าทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศกรีซ

การค้ารวมระหว่างไทย-กรีซมีมูลค่าเฉลี่ย 272 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตัวเลขฝ่ายไทยโดยเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น โดยไทยส่งออก 247 ล้านเหรียญสหรัฐ  นำเข้า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ  และได้เปรียบดุลการค้า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ    สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น  ในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าประกอบด้วยผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผลไม้  และยารักษาโรค เป็นต้น สำหรับการลงทุนระหว่างกัน ยังไม่ปรากฏข้อมูลทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ในภาพรวม การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับกรีซดำเนินไปด้วยดี โดยมักผ่านทางผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งบางครั้งพบอุปสรรคในการตรวจพบสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก และมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น ไม่ชำระเงิน  จัดส่งสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกรีซสามารถขยายตัวได้อีกมาก หากนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความสนใจตลาด และศึกษาโอกาสลู่ทางและศักยภาพของกันและกันมากกว่าที่ผ่านมา โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาดกรีซ นอกจากนี้การลงทุน และประกอบธุรกิจร่วมระหว่างไทย-กรีซ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ควรศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากกรีซมีนักธุรกิจร่ำรวยจำนวนมาก ซึ่งนิยมนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศกอปรกับได้ชื่อว่า มีชั้นเชิงทางธุรกิจสูง และมีทักษะเรื่องการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศเพื่อนบ้านของกรีซ   ดังนั้น หากนักธุรกิจไทยสามารถหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมได้  ก็จะช่วยกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดบอลข่าน ซึ่งไทยยังไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี

ชาวกรีกนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุดมีจำนวนประมาณ 18,000 คน/ปี เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายและสวยงาม ราคาไม่สูง คนไทยเป็นมิตร ประทับใจใน การให้บริการและการบินไทยมีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และเอเธนส์ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน  ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเยือนกรีซไม่มากนัก เฉลี่ยประมาณ 1,500-2,000 คน/ปี คนไทยอาศัยในกรีซประมาณ  200 คน ประมาณร้อยละ 50 เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวกรีก นอกจากนั้น เดินทางเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้าน พ่อครัวปรุงอาหาร ผู้ช่วยพ่อครัว  คนงานเรือ ซึ่งเดินทางเข้ามาทำงานโดยติดต่อกับนายจ้างโดยตรง หรือจากการแนะนำจากญาติ คนรู้จัก เพื่อน ฯลฯ ทั้งนี้ สาเหตุที่จำนวนแรงงานไทยในกรีซมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากชาวกรีกทั่วไปมีรายได้ต่ำกว่าประเทศใหญ่ในทวีปยุโรป ประเทศมีประชากรน้อยประมาณ 11 ล้านคน จึงไม่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้มาก   กอปรกับมีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติที่รัดกุมใช้เวลายาวนานนับปี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศเพื่อนบ้าน ตะวันออกกลางและแอฟริกา